Rodo

Ochrona prywatności i danych osobowych w Kancelarii Notarialnej cieszyła się zawsze najwyższym priorytetem, albowiem art. 18 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie nakłada na notariusza obowiązek zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Nadto od dnia 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), które potwierdziły słuszność dochowywania niezwykłej dbałość o wrażliwą materię ochrony danych klientów. W związku z tym – na podstawie art. 13, art. 26 i art. 28 RODO – informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz przekazujemy informacje na temat tego, w jaki sposób są przez nas przetwarzane dane osobowe.

Klauzula Informacyjna Dla Klienta Kancelarii Notarialnej.

  • Notariusz Małgorzata Taczkowska prowadząca kancelarię notarialną w Poznaniu przy ul. Libelta 14/9, dalej jako „Notariusz” otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Notariusz będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  • Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
  • Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, DZ.U.2019.540 TJ.
  • Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
  • Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
  • Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  • Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
  • Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@notariuszpoznan.eu
  • Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza strona internetowa nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacje zawarte na stronie nie są poradą prawną i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zawartość i struktura strony są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek powielanie informacji zamieszczonych na stronie, w całości lub w części, w celach innych niż niekomercyjne bez zgody osób uprawnionych jest zabronione.